2.3.0 לוח 2.30 העולים משנת 1990 ואילך לפי קבוצות גיל ותת רובע