2.3.2 לוח 2.32 מאפיינים דמוגראפיים וגיאוגרפיים של תת רבעים – תנועת האוכלוסייה