2.3.2 לוח 2.32 מאפיינים דמוגרפיים וגיאוגרפיים של תת רבעים - תנועת האוכלוסייה