2.3.7 לוח 2.37 משקי בית לפי גודל משק בית - ראשון לציון