2.0.8 לוח 2.8 האוכלוסייה לפי גיל ולפי אזור סטטיסטי