3.0.1 בתי אב המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי תכיפות הקשר