3.0.1 בתי אב המטופלים במנהל לשילוב חברתי לפי תכיפות הקשר