3.0.2 לוח התפלגות המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי גיל, מצב משפחתי ומצב בריאות