3.0.4.2 הקשר של המטופלים עם שרותי הרווחה העירוניים לפי תכיפות הטיפול