3.0.4 לוח הבעיות העיקריות שבטיפול המינהל לשילוב חברתי