3.0.5.3 לוח מקבלי גמלה לילד נכה שזכאותם אושר או חודשה השנה, לפי וותק בקצבה והסניף המקבל (דצמבר 2013)