3.0.5.4 המצטרפים החדשים לפי שיעור הגמלה והסניף המטפל, דצמבר 2014