3.0.5 לוח מספר מקבלי גמלאות ביטוח לאומי, לפי סוג, בישובים נבחרים