3.0.8.1 לוח מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים, לפי גובה דמי אבטלה ליום וסניף, ממוצע חודשי 2013