3.1.0 האוכלוסייה לפי חברות בקופות החולים בערים הגדולות