3.1.5 לוח אחוז המטופלים בתחנות לבריאות המשפחה לפי תחנה