3.1.5 לוח מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה לפי תחנה - אחוזים