3.1.5 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה לפי תחנה - אחוזים