3.1.5 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה, לפי תחנה - אחוזים