3.1.2 לוח 3.12 מאזן המבוטחים שעברו מקופה לקופה 2010, אחוזים