3.1.3 לוח 3.13 התפלגות הפניות החדשות למרכז לבריאות הנפש לפי גיל ולפי מין