3.1.7 לוח 3.17 התפלגות הפניות למרכז לבריאות הנפש לפי גיל ולפי מין