3.1.8 לוח 3.18 מטופלים במרכז לבריאות הנפש לפי מרפאות, גיל ומין