3.1.9 לוח 3.19 התפלגות פניות חדשות למרכז לבריאות הנפש לפי מצב משפחתי ומין