3.0.5-1 לוח 3.5-1 משפחות וילדים שקיבלו קצבה - ראשון לציון , לפי מספר ילדים במשפחה