3.0.5-1 לוח 3.5-1 היישובים בישראל, מספר התושבים ומספר מקבלי גמלאות לפי קבוצות גיל, 2010