3.0.5 לוח 3.5 היישובים בישראל, מספר התושבים ומספר מקבלי גמלאות , 2010