4.0.5 לוח 4.5 גני ילדים ומספר תלמידים לפי זרם חינוכי