4.1.0 כיתות - וממוצעים לפי בתי הספר ולפי שנה בבתי ספר היסודיים