4.1.2 מספרים וממוצעים של כיתות ותלמידים בבתי הספר בחינוך המיוחד לפי בית ספר ולפי שנה*