4.1.2 לוח 4.12 מספרים וממוצעים של כיתות ותלמידים בבתי הספר בחינוך המיוחד לפי בית ספר ולפי שנה