4.1.2 לוח מספרים וממוצעים של כיתות ותלמידים בבתי ספא בחינוך המיוחד לפי בתי ספר ושנה