4.1.2 לוח מספרים וממוצעים של כיתות ותלמידים בבתי ספר בחינוך המיוחד לפי בית ספר ושנה