4.1.3 לוח מספר התלמידים בחינוך היסודי לפי שנים בערים הגדולות