4.1.4 תלמידים בבתי ספר על יסודיים במערכת החינוך העירונית