4.1.3 לוח 4.13 מספר תלמידים בחינוך היסודי לפי שנים בערים הגדולות