4.1.5 לוח 4.15 תלמידים וכיתות בכיתות ז-יג במערכת החינוך העירונית