4.1.9 לוח 4.19 תלמידים בחטיבות העליונות במערכת החינוך העירונית