4.2.6 לוח 4.26 טיפול בפרט ובתוכניות לצמצום נשירה ממערכת החינוך העירונית