4.3.0-1 לוח 4.30-1 סטודנטים הלומדים לתואר במסלול האקדמי לפי התפלגות גיאוגרפית