4.3.0.1 סטודנטים הלומדים לתואר במסלול האקדמי לפי התפלגות גיאוגרפית