4.3.0 סטודנטים הלומדים לתואר במסלול האקדמי לפי שנה