4.3.5 לוח סטודנטים מראשון לציון הלומדים באוניברסיטה הפתוחה לפי תואר, שנת לימוד ותחום לימוד, למ"ס