4.3.5 סטודנטים מראשון לציון הלומדים באוניברסיטה הפתוחה לפי תואר, שנת לימוד ותחום לימוד (1), למ"ס תשע"ה