4.3.0-2 לוח 4.30-2 סטודנטים הלומדים לתואר במסלול האקדמי המכללה למינהל לפי תואר ותחום לימוד