4.3.6 לוח 4.36 מקבלי תואר ראשון, לפי סוג מוסד ויישוב מגורים