4.3.7 לוח 4.37 מקבלי תואר ראשון ממוסדות להשכלה גבוהה, לפי מחוז לימודים ויישוב מגורים