5.1.8 בני נוער המשתתפים במיזם מחוייבות אישית לפי תחומי פעילות