6.0.1 לוח כל רכב מנועיים הרשומים בראשון לציון לפי סוג רכב