6.0.7 מורשים לנהוג לכל 1,000 תושבים, לפי סוג רכב, בערים הגדולות